Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν στην οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2014 μια πρόταση εργασίας. Για την αποστολή των προτάσεών τους, παρακαλούνται θερμά οι ενδιαφερόμενοι να χρησιμοποιήσουν αποκλειστικά το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Οι διευθύνσεις του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι οι ακόλουθες: dkoliop@upatras.gr και (για μεγάλου όγκου αρχεία) 8hipstconference.gr@gmail.com.
Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν ενημερωθεί, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, σχετικά με την αποδοχή της εργασίας τους ως προφορικής ανακοίνωσης ή ως ανακοίνωσης αφίσας, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2014. Το τελικό διορθωμένο κείμενο της πρότασης θα πρέπει να υποβληθεί στην οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου μέχρι τις 10 Οκτωβρίου 2014. Μετά απο την ημερομηνία αυτή δεν θα είναι δυνατή η συμπερίληψη της εργασίας στα Πρακτικά του συνεδρίου.

Όλες οι εργασίες που θα γίνουν αποδεκτές, είτε ως προφορικές ανακοινώσεις ή ως ανακοινώσεις αφίσας, είτε ως συμπόσια, θα συμπεριληφθούν στα Πρακτικά του συνεδρίου τα οποία θα κυκλοφορήσουν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.

 

Οι προτάσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

Για τις προφορικές ανακοινώσεις και τις αφίσες (poster)

– σε διαφορετικό αρχείο, τον τίτλο της εργασίας, τα ονόματα, τις ιδιότητες και τον φορέα κύριας εργασίας των συγγραφέων, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας, καθώς και τη θεματική ενότητα στην οποία φαίνεται ότι ανήκει η εργασία,

– σε διαφορετικό αρχείο, τον τίτλο της εργασίας και ένα κείμενο 1200 περίπου λέξεων (συνοδευόμενο ενδεχομένως από πίνακες, σχηματα, εικόνες και τις αντίστοιχες λεζάντες τους) το οποίο θα υποβληθεί σε ανώνυμη κρίση από μέλη της επιστημονικής επιτροπής του συνεδρίου. Ο αριθμός των λέξεων αφορά μόνο το κυρίως κείμενο.

 

Για τα συμπόσια (μέγιστος αριθμός εργασιών: 4)

– σε διαφορετικό αρχείο,

(α) τον τίτλο του συμποσίου, το όνομα, την ιδιότητα και τον φορέα κύριας εργασίας του συντονιστή του συμποσίου, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας, καθώς και τη θεματική ενότητα στην οποία φαίνεται ότι ανήκει το συμπόσιο,

(β) τους τίτλους των εργασίών. Κάθε τίτλος θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ονόματα, τις ιδιότητες και τον φορέα κύριας εργασίας των συγγραφέων και ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας.

– σε διαφορετικό αρχείο,

Για κάθε εργασία του συμποσίου, τον τίτλο της εργασίας, ένα κείμενο 1200 περίπου λέξεων (συνοδευόμενο ενδεχομένως από πίνακες, σχήματα, εικόνες και τις αντίστοιχες λεζάντες τους) το οποίο θα υποβληθεί σε ανώνυμη κρίση από μέλη της επιστημονικής επιτροπής του συνεδρίου. Ο αριθμός των λέξεων αφορά μόνο το κυρίως κείμενο.

 

Οδηγίες συγγραφής κειμένων

Τα κείμενα που θα υποβληθούν (εκτός απο την χωριστή σελίδα με τα στοιχεία των συγγραφέων) θα πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

– Διαμόρφωση σελίδας (κειμενογράφος Microsoft Word ή συμβατός – αποθήκευση αρχείου σε μορφή rtf):

– Σελίδα Α4

– Αρίθμηση σελίδων: ΝΑΙ

– Πρώτη γραμμή: Τίτλος της εργασίας (Arial 14p., bold)

– Κείμενο Arial 12p. – Διάστιχο 1,5

– Περιθώρια (δεξιά – αριστερά – πάνω – κάτω ) 2 εκατοστά

Χωρίς κεφαλίδες και υποσέλιδα

– Υποσημειώσεις, αν υπάρχουν, στο τέλος του κειμένου

– Βιβλιογραφικές αναφορές στο τέλος του κειμένου. Όλες οι αναφορές θα πρέπει να γίνονται εντός του κειμένου ως εξής: (Ονόματα συγγραφεων, ημερομηνία).

– Τυποποίηση βιβλιογραφικών αναφορών όπως στη συνέχεια:

Άρθρο σε περιοδικό: Συγγραφείς (Έτος). Τίτλος άρθρου. Τίτλος περιοδικού, αρ. τόμου, αρ. τεύχους, σελίδες (μόνο οι αριθμοί).

Βιβλίο: Συγγραφείς (Έτος). Τίτλος βιβλίου. Εκδ. Οίκος.

Κεφάλαιο σε βιβλίο: Συγγραφείς (Έτος). Τίτλος κεφαλαίου. Στο Επιμελητές βιβλίου (Επιμ.), Τίτλος βιβλίου, σελίδες (μόνο αριθμοί). Εκδ. Οίκος.

– Μορφοποίηση κειμένου: μόνο bold ή/και italics. Όχι κουκκίδες ή άριθμήσεις. ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ

– Τίτλοι ενοτήτων, αν υπάρχουν: italics

– Πίνακες, σχήματα, εικόνες: να αριθμούνται και να επισυνάπτονται στην πραγματική τους θέση εντός του κειμένου. Οι λεζάντες και το περιεχόμενο των πινακων Arial 11p.